Změny u životního pojištění: Daňové úlevy se od roku 2015 mění

Od 1. ledna 2015 dochází k několika zásadním změnám v oblasti důchodového a životního pojištění a cílem toho je zamezit zneužívání úlev ze strany některých zaměstnavatelů – tzv. „průtokové investiční životní pojištění“ zkráceně IŽP, cesta jak zaměstnancům vyplatit část peněz a vyhnout se tak povinným odvodům končí.

„Zaměstnanci si zaplacené příspěvky často odečítají od základu daně v souladu se zákonem o daních z příjmů“.

Přispívání formou benefitu

Nejeden zaměstnavatel totiž svým zaměstnancům na penzijní nebo životní pojištění přispívá právě formou benefitu. Takový příspěvek je na straně zaměstnance od daně z příjmů osvobozen a nepodléhá odvodům zdravotního ani sociálního pojištění. Právě v těchto oblastech tomu bude od 1. ledna 2015 jinak. Novela daňových zákonů, která mění pravidla poskytnutých příspěvků i odpočtů nezdanitelných částí základu daně je na konci legislativního procesu. Aktuálně byla zásadní novela zákona o daních z příjmů prezidentem podepsána dne 6.11.2014 a vyšla ve sbírce zákonů dne 21.11.2014 pod č. 267/2014 Sb..

Budete-li chtít využívat daňové výhody životního pojištění i nadále, pak vyčkejte na nové podmínky přímo od Vaší pojišťovny. Nezapomeňte, že není nezbytně nutné stávající smlouvu ukončit a uzavírat nové pojištění.

Klienti se sami mohou rozhodnout, zda změní stávající smlouvy a budou moci využít daňových výhod. Dále zůstává možnost odečíst si až 12 tis. Kč ročně od základu daně i možnost pobírat příspěvek od svého zaměstnavatele osvobozený od daně z příjmů. Od sociálního nebo zdravotního pojištění pak až 30 tis. Kč ročně, ale pouze u těch smluv, ve kterých nebude možné průběžně provádět výběry, jako tomu bylo doposud. Finanční prostředky budou moci klienti vybrat až ve věku 60 let! Dalším důvodem, který je dobrý zmínit je fakt, že se za poslední dobu hojně rozšířilo „investiční“ životní pojištění. Tento pojistný produkt formálně splňuje veškerá kritéria soukromého životního pojištění, ale ve skutečnosti jde o investování jménem a na účet pojistníka. Zásadním rozdílem investičního životního pojištění od klasického kapitálového pojištění je způsob tvorby rezervy na účtech samotných klientů. Rezervu zde tvoří investice do podílových fondů a pojišťovna přitom negarantuje plnění například v podobě technické úrokové míry (TÚM) jako je tomu právě u zmiňovaného kapitálového životního pojištění. Ke krytí pojistného rizika je pojišťovnou používána pouze minimální část placeného pojistného.

TÚM se používá při výpočtu zhodnocení pojistné rezervy v životním pojištění. TÚM představuje takové zhodnocení rezervy, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Výše rezervy je dána pojistě-technickými výpočty a je nižší než celková výše klientem zaplaceného pojistného, protože je nutné odečíst cenu rizik krytých pojistkou a náklady pojišťoven na uzavření a správu pojistné smlouvy“.

Příspěvek v rámci 30-tisícového limitu

A právě tento druh pojištění (IŽP) byl čím dál více uzavírán za účelem pravidelných výběrů pojistného zaměstnanci z jejich mimořádného účtu, na který jim formou benefitů přispívá jejich zaměstnavatel. Příspěvek je v rámci 30-ti tisícového limitu od daně z příjmů osvobozen a nepodléhá odvodům sociálního ani zdravotního pojištění. Při výběrů je částka pojišťovnou zdaněna 15 procenty, takzvanou srážkovou daní. Ne zřídka se jedná o skryté odměňování, kdy jsou zaměstnanci k uzavření tohoto druhu životního pojištění zaměstnavatelem přinuceni. Od roku 2015 budou podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů akceptovatelné pouze ty smlouvy neumožňující výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Stejně jako doposud bude poplatník v případě porušení podmínek uplatněné odpočty dodatečně danit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů ve svém daňovém přiznání – zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo. 

K zachování daňových výhod tedy bude možné změnit stávající pojistnou smlouvu na takovou, která umožňuje průběžné výběry před splněním zákonem daných podmínek. Změnu je nutné provést nejpozději do konce měsíce března roku 2015. Předpokládá se, že pojišťovny budou samy rozesílat svým klientům návrh dodatku ke smlouvě a ti pak budou mít možnost rozhodnout se, zda možnosti změny těchto podmínek využijí či nikoliv. Pojišťovny mohou volit ze dvou cest, jak budou klienti na nové podmínky přistupovat. Tedy buďto pasivním souhlasem, kdy svým klientům rozešlou informaci o tom, že od 1. ledna není možné dělat mimořádné výběry a ti klienti, kteří nebudou souhlasit, budou muset dát své pojišťovně sami vědět. Pak druhou možností bude tzv. aktivní souhlas klienta, který bude muset podepsat dodatek k pojistné smlouvě nebo svůj souhlas se změnou vyjádří jinou formou.

I teď je zapotřebí upozornit na to, že změna není důvodem pro rušení stávající smlouvy a potřeba založit novou smlouvu tímto nevzniká nikomu z nás

Novela zákona o daních z příjmů též navrhuje, abyste v případě předčasného zrušení smlouvy museli dodatečně danit dříve uplatněné odpočty za úhradu pojistného a to až 10 let zpětně.  Změna se projeví okamžitě. Jestliže například zrušíte pojistnou smlouvu v roce 2015, budete zpětně danit pojistné uplatněné v letech 2005 až 2014 (odpočty v letech předcházejících zůstávají zachovány a danit zpětně se nebudou).